@

Forretningsbetingelser

Nærværende standardvilkår er gældende for alle tilbud, ordrer og leverancer af produkter, ydelser og licenser, medmindre andet er skriftligt aftalt DataFacility ApS (herefter kaldet DF) og kunden imellem.

§1 – Generelle betingelser
Ved kunden forstås den juridiske person, som har indgået købsaftale med DF. Den juridiske person vil ligeledes være kontaktperson, medmindre andet er aftalt.

Kunden er forpligtet til at holde DF ajourført med kontakt, såvel som faktureringsoplysninger. Det er kundens ansvar at sikre de korrekte oplysninger hos DF, og ved ændringer underrette herom.

§2 – Priser og tilbud
DF indgår vejledning-, salgs- og leveranceaftaler i henhold til fast pris på opsætning og konfiguration med mindre andet er udspecificeret. Det tillægges altid bro/kørsel/rejseomkostninger.

Tilbuddet har en gyldighed på 2 uger (hvis ikke andet er anført). Alle priser er i danske kroner og ekskl. dansk moms.

§3 – Betalingsbetingelser
DF fakturerer kunden, i henhold til aftale i tilbud eller ordrebekræftelse. Faktureringen sker elektronisk, og som udgangspunkt til kontaktpersonen, medmindre andet er aftalt. Manglende rettidig betaling medfører sags overdragelse til inkasso, samt rykkerskrivelse. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 3 stk., pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet automatisk overgå til inkasso. Gebyrer kan ikke krediteres.

DF er i sin gode ret til at stoppe alle kundens aktiver, ydelser, licenser, systemer mv. ved manglende betaling. Der beregnes lukning og genåbningsgebyr jf. vor årlige prisliste. DF er berettiget til at hæve prisen såfremt kunden ikke overholder sine betalingsforpligtigelser, samt evt. kræve depositum. Genåbning faktureres efter timebasis, og gældende timepriser for teknisk konsulentarbejde. Der beregnes renter på faktura pr. måned jf. kontoudtog, beregnet fra forfaldsdatoen. Alle licenser og serviceaftaler opkræves forud for 3 måneder, medmindre andet er aftalt.

§4 – Ejendomsret
DF forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil købesummen incl. Leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger et betalt fuldt ud, i den udstrækning et ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

§5 – Bestilling
Bestilling antages som bindende ved elektronisk bekræftelse eller underskrevet godkendelse af tilbud, projektoplæg, eller ordrebekræftelse.

§6 – Licenser og hosting
Løbende ydelser betales som udgangspunkt altid 3 måneder forud, medmindre andet er aftalt. Kunden forpligter sig automatisk til en ny periode, hvis ikke ydelsen opsiges minimum 3 måneder før aftaleudløb. Opsigelsen skal ske pr. elektronisk post eller brevpost. Opsigelsen bekræftes herefter af DF, såfremt den ikke bekræftes er kunden selv ansvarlig for at meddele DF dette. Sker dette ikke har opsigelsen ingen gyldighed.

Ved licensbaserede software køber/lejer kunden udelukkende brugsretten til softwaren. Enhver form for kopiering, ændring, reverse engineering, dekompilering eller disassembling, udlån eller reproduktion af softwaren med tilhørende programmer og kildekoder er forbudt.

Kunden er forpligtet til at instruere medarbejdere og øvrige, der har adgang til softwaren, om indholdet af Nærværende slutbrugeraftale. DF kan til enhver tid opsige licens og/eller hostingaftale såfremt kunden misligholder aftalen. Dette kan ske med 1 måneds varsel, ved manglende betaling er DF ikke forpligtet at give nogen varsel. Kunden kan få eksporteret data, der ikke krænker ejendomsretten, imod betaling.

§7 – Software
Ved levering af 3. parts software henvises til det leverede softwares EULA (End User License Agreement) – slutbrugeraftale – som accepteres af kunden ved installation på kundens udstyr. DF kan ikke pålægges nogen form for erstatnings ansvar jf. 3 parts installerede produkter og licenser.

§8 – Erstatningsansvar
Leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med de nedenfor nævnte ansvarsbegrænsninger. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data, fejlbehæftede data, følgetab, forøget intern arbejdsindsats eller andet indirekte tab samt omkostninger og/eller skader der opstår i forbindelse med projekt, drift eller anden ydelse hos DF

Erstatningsansvar er i alle tilfælde maksimeret til den samlede pris for den ansvarspådragende leverance. En del af en leverance, eller en delleverance, kan ikke gøre hele leverancen til genstand for erstatningsansvar. DF er ikke ansvarlig for omkostninger og/eller skader der opstår, mens der arbejdes på kundens adresse, eller dennes udstyr remote.

§9 – Tavshedspligt
Såvel kunden som DF skal udvise fuld diskretion og har tavshedspligt omkring alle fortrolige oplysninger som erhverves mundtligt eller skriftligt vedrørende den anden part i forbindelse med samarbejdet. Tavshedspligten gælder såvel under samarbejdsforholdet som efter dets ophør. En part er uberettiget til at viderebringe eller benytte den anden parts erhvervshemmeligheder og fortrolige oplysninger, som han har fået kendskab til.

§10 – Misligholdelse
I tilfælde af at en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen efter følgende retningslinjer:

Ved konstatering af væsentlig misligholdelse skal den ikke misligholdende part fremsende anbefalet skrivelse til modparten om de forhold, der ligger til grund for misligholdelse med angivelse af, at aftalen vil blive ophævet, såfremt den misligholdende part ikke, inden 8 dage fra datoen for skrivelsens datering, har taget skridt til at bringe forholdene i orden. Såfremt den misligholdende part ikke inden for anførte frist tager skridt til at bringe misligholdelsen til ophør, er den anden part berettiget til skriftligt at ophæve aftalen uden yderligere varsel.

Manglende betaling ses som et mislighold i aftalen, DF har i det tilfælde ret til at opsige aftalen uden yderligere varsel.

§11 – Værneting og lovvalg
Enhver retssag i forbindelse med inddrivelse af forfaldne tilgodehavender eller tvist om aftalen. Kan efter ønske fra DF anlægges ved dennes til enhver tid gældende hjemting.

§12 – Leveringstid og force majeure
Enhver bestilling udføres under forbehold af strejke, lockout, force majeure eller uheld, som på indgribende måde bevirker en standsning i arbejdet, hindrer eller forsinker erhvervelsen, eller leverancen af det nødvendige materiale, software, knowhow, assistance, etc. Leverandøren er forpligtet til så hurtigt som muligt at gøre kunden bekendt med sådanne forholds indtræden, og at varsle forsinkelser uden ugrundet ophold. Kunden er forpligtet til at minimere eventuelle økonomiske konsekvenser af en varslet forsinkelse.

DF påtager sig intet ansvar for forsinkelser, der hidrører fra kundens forhold. Leverancer omfatter kun det i tilbud, og ordrebekræftelse nævnte programmel og præstationer. De opgivne leveringstider gælder kun tilnærmelsesvis, når der ikke foreligger særlige aftaler.

Alle indgående ordrer ekspederes så vidt muligt i rækkefølge. DF er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af overskredet leveringstid. DF forbeholder sig ret til at erstatte det leverede produkt med tilsvarende produkt, produktet vil dog aldrig have lavere specifikationer end det i leverancen aftalt.

§13 – Ændring af forretningsbetingelser
DF forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på DF´s hjemmeside.